D07RE5AF 700 l/h 0.8-5.5%

Category:

Description

-ขนาดของอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง : (NPT/BSP M) Ø 20 x 27 mm [3/4”]

-อัตราการผสม : 0.8 – 5.5 %, [1:128 – 1:18]  

-แรงดันในการทำงาน : 0.3 – 6 bar, 4.3 – 85 PSI

-อัตราการไหลของน้ำ : 5 – 700 L/H, [2/8 – 3]

-ค่า pH จำกัด* (สำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น) : VF 2-10 / AF 8-14

*ราคาการบ่งชี้เท่านั้น, ไม่ต้องมีการทำสัญญา , ไม่รวมถึงข้อยกเว้น (น้ำมันหอมระเหย ตัวทำละลายหรือสารเคมีอื่น ๆ ที่มีความเข้มข้นสูง) โปรดตรวจสอบกับวิศวกรเคลียร์วอเตอร์

* ข้อมูลเหล่านี้จะต้อง